res:
Ogólnopolskie badanie jakości wody z kranu

Ogólnopolskie badanie jakości wody z kranu

Dodaj komentarz

Ponad 60% Polaków nie ma zaufania do wody z kranu. Firma BRITA przeprowadziła badanie wody w 10 miastach w Polsce. Wyniki są pozytywne i miejmy nadzieję, że wiarygodne – firma zajmuje się sprzedażą filtrów do wody.

Ogólnopolskie badanie jakości wody

„W związku z brakiem zaufania społecznego do wody z kranu, firma BRITA postanowiła przeprowadzić niezależne badania jakości wody w Polsce. Celem akcji było zweryfikowanie, czy woda z kranu jest bezpieczna do spożycia i spełnia normy, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Wyjątkowość akcji polegała na tym, że po raz pierwszy przeprowadzono badania na szeroką skalę w mieszkaniach prywatnych, na zaproszenie ich właścicieli. Dr chemii Krzysztof Stankiewicz, jako BRITA Tester, sprawdzał jakość wody kranowej z ujęć domowych, co jest o tyle istotne, że taka woda przeszła już całą drogę przez rury, doprowadzające ją z zakładów wodociągowych. Badania zostały przeprowadzone w dziesięciu miastach Polski: Warszawie, Łodzi, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Lublinie, Białymstoku, Krakowie i Zakopanem. Od lipca do sierpnia BRITA Testera zaprosiło do swoich domów ponad 500 mieszkańców, pobrano 212 próbek i przebadano 265 litrów wody.

Analiza jakości wody polegała na badaniu jej parametrów organoleptycznych tj. zapachu, smaku, barwy oraz jej twardości. Poza badaniami organoleptycznymi wody pochodzącej z wodociągów miejskich, BRITA Tester pobierał próbki wody do badań laboratoryjnych, które przeprowadzał Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Wyniki badań organoleptycznych

Wyniki badań wykazały różnice w jakości wody kranowej w poszczególnych miastach, jednak nigdzie nie wykryto odstępstw od normy. Największe rozbieżności dotyczyły parametrów użytkowych wody – stopnia jej twardości, a także zapachu i smaku. W żadnym z dziesięciu miast nie wykryto natomiast żadnego zabarwienia wody – wszystkie próbki wody były bezbarwne.

Dr Stankiewicz, który testował wodę w kraju, dzieli się swoimi spostrzeżeniami: – Niektórzy mieszkańcy deklarowali, że nie mają oporów przed piciem wody z kranu. Inni wręcz przeciwnie, co dowodzi, że stereotypy na temat tzw. kranówki nadal są zakorzenione w naszym społeczeństwie. Nieufność wobec niej często wynika z faktu, że zawiera chlor, przez co miewa nieprzyjemny zapach, a przygotowywana na jej bazie kawa czy herbata nie smakują najlepiej – relacjonuje dr Stankiewicz. – Największym problemem dla użytkowników były walory użytkowe wody, czyli smak, zapach i twardość. W mojej ocenie w większości odwiedzonych przeze mnie miast nie były one uciążliwe, choć przyznaję, że w kilku przypadkach były wyraźnie poniżej dobrej średniej krajowej. Trudno przy tym ocenić, czy związane to jest z jakością wody wychodzącej ze stacji uzdatniania, czy może z transportem wody. Natomiast w teście wizualnym wszędzie oceniłem wodę jako bezbarwną, czyli pozytywnie – dodaje.

Smak

Jeśli chodzi o smak wody, to pozytywnie na tle innych miast wyróżnia się Zakopane, Łódź i Gdańsk. Z kolei poniżej średniej wypadła woda w Katowicach i Krakowie. Co ciekawe, badania laboratoryjne wykazały, że w tych miastach woda miała niski stopień twardości. Niewykluczone, że może być to pośrednią przyczyną gorszych walorów smakowych, ponieważ taka woda jest bardziej agresywna względem instalacji i może łatwiej, w trakcie przepływania przez nie, ulegać wtórnemu zanieczyszczeniu.

Zapach

Z kolei najlepiej pod kątem walorów zapachowych oceniona została woda w Gdańsku i Zakopanem, gdzie uzyskała oceny powyżej średniej, ponieważ jej zapach był bardzo słabo wyczuwalny. Najgorzej pod tym kątem wypadła woda w Lublinie, Wrocławiu, Katowicach i Poznaniu.

Twardość

Badania wykazały, że najmniej twardą wodę mają mieszkańcy Katowic. Stosunkowo miękką wodę mają też mieszkańcy Krakowa i Zakopanego. Natomiast najwyższy stopień twardości miała woda w Gdańsku. Twarda woda płynie też w lubelskich, poznańskich i wrocławskich kranach. Mieszkańcy Warszawy, Łodzi i Białegostoku mają wodę o średnim stopniu twardości.

Wyniki badań laboratoryjnych

Wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzanych dla wszystkich dostarczonych z różnych miast próbek wody potwierdziły, że woda pochodząca z wodociągów spełnia wszelkie normy i jest w pełni bezpieczna do spożycia przez ludzi. Wszystkie badane próbki wody z kranu charakteryzowała wymagana czystość fizykochemiczna, bakteriologiczna i chemiczna.

Wyniki badań fizykochemicznych

We wszystkich miastach odczyn pH wody, a także przewodność, która jest wskaźnikiem ogólnym i mówi pośrednio o sumie rozpuszczonych związków nieorganicznych, mieściły się w granicach normy. Podobnie jak inne wskaźniki ogólne stosowane w ocenie jakości wody tj. OWO (ogólny węgiel organiczny) i utlenialność z  KMnO4 (umowny wskaźnik określający zużycie manganianu (VII) potasu KMnO4 przez łatwo utleniające się substancje chemiczne organiczne i niektóre związki nieorganiczne zawarte w wodzie). Oznacza to, że woda we wszystkich odwiedzanych miastach nie zawiera nadmiaru rozpuszczonych substancji organicznych i nieorganicznych, a zatem jest bezpieczna.

Wyniki badań mikrobiologicznych

W badaniach mikrobiologicznych na obecność bakterii Escherichia Coli i Enterokoków w żadnej z pobranych próbek nie znaleziono śladów ich obecności, co potwierdza, że woda kranowa jest bezpieczna dla zdrowia i można ją pić bez gotowania.

Wyniki badań chemicznych

Także czystość chemiczna wody w Polsce jest bardzo dobra. Podczas szczegółowych badań w ogóle nie wykryto obecności wielu z powszechnie występujących zanieczyszczeń. Dotyczy to szczególnie szkodliwych dla użytkowników substancji takich jak związki organiczne: akryloamid, benzen, wielopierścieniowe związki aromatyczne (w tym benzo(a)piren), chlorowcopochodne (w tym 1,2-dichloroetan, trichloroeten, tetrachloroeten, epichlorohydryna, chlorek winylu i THM) i pestycydy oraz szkodliwych metali ciężkich takich jak kadm, ołów, rtęć, arsen, antymon i nikiel. Poniżej progu oznaczalności były także bromiany i cyjanki, a w wielu miejscach także azotyny, jon amonowy i inne.

Niskie lub bardzo niskie stężenia w stosunku do normy wykazują również siarczany, azotany, chlorki, fluorki, a także sód, bor, mangan, żelazo, glin oraz selen, chrom i miedź. Nawet najwyższe wyniki poszczególnych parametrów były stosunkowo niskie w odniesieniu do maksymalnych dopuszczalnych wartości, co oznacza dużą czystość wody i pełne bezpieczeństwo w jej użytkowaniu.

Wnioski z badań

Badania wykazały, że woda kranowa w kraju spełnia wszelkie normy, jest całkowicie bezpieczna do spożycia i można ją pić bez przegotowania. Jest ona stale monitorowana przez zakłady wodociągowe i odpowiednie służby sanitarne.

Jedynie parametry użytkowe wody, takie jak smak, zapach i twardość, nie wszędzie są zadowalające i różnią się w poszczególnych miastach, a czasem też w poszczególnych dzielnicach miast, budząc nieraz zastrzeżenia użytkowników.

Eksperci komentują wyniki badań

O skomentowanie wyników badań poprosiliśmy ekspertów.

Profesor Ewa Bulska, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego: – Ocena wyników badań próbek wody pozwala stwierdzić, że woda przeznaczona do spożycia w miastach objętych badaniem spełnia wszystkie wymagania normatywne.

Profesor Iwona Wawer z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: – Z badań przeprowadzonych w Polsce przez firmę BRITA wynika, że woda jest bezpieczna i można ją śmiało pić bez przegotowania. W żadnej badanej próbce nie było bakterii coli ani paciorkowców kałowych. Należy pamiętać, że próbki wody pobierano w bardzo trudnym okresie, bowiem deszcze i upały sprzyjały rozwojowi bakterii, a obfite opady i powodzie zmywały z pól do rzeki duże ilości związków organicznych. Wyniki badań świadczą o tym, że krajowe wodociągi pracują bez zarzutu.

Sławomir Łęcki, analityk wody, od 20 lat związany z rynkiem uzdatniania wody: – Badania pokazują, że woda w kraju ma różne walory użytkowe – w jednych miastach lepsze, w innych słabsze. Jakość wody jest między innymi uwarunkowania geograficzne i geologiczne miejscami, z których ją pozyskujemy. Inaczej smakuje woda pozyskiwana z rzeki i ta z ujęcia głębinowego, inne wody są w górach, a  inne na terenach nizinnych. Na smak i zapach wody wpływają również sposoby jej transportu i uzdatniania. Dlatego jeśli woda z naszego kranu ma zapach lub smak, które nam nie odpowiadają, oznacza to, że wymaga optymalizacji i warto ją filtrować – podsumowuje ekspert Sławomir Łęcki”.

Artykuł pochodzi ze strony – http://www.tester.brita-polska.pl/wyniki-ogolnopolskiego-badania-jakosci-wody-z-kranu,artykul,54.